JCA Prüfungsprogramm

5. Kyu

4. Kyu

3. Kyu

2. Kyu

1. Kyu

Kindergradierungen – Zwischenprüfungen

5.5. Kyu

4.5. Kyu

3.5. Kyu